الیاف کرومت

الیاف کرومت

الیاف کرومت

قوی و سبک (بافت حجیم شده) لایه گذاری دستی و مناسب برای قالب گیری و قطعه سازی شکل های پیچیده، توانایی خیلی خوب و بسیار مناسب برای خواص مکانیکی با وزن کم، مصرف رزین پایین، استحکام خیلی خوب و وزن